SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ Věcný rejstřík / Encyklopedie Velikonoc

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Encyklopedie Velikonoc

 • 30 stříbrných (Velikonoce encyklopedicky) Za třicet stříbrných Jidáš zradil Ježíše a vydal ho úřadům k soudu a popravě. Kolik je to v přepočtu na dnešní peníze?
 • Aleluja (Velikonoce encyklopedicky) Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a jah). 
 • Barabáš (Velikonoce encyklopedicky) Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě namísto Ježíše z Nazareta.
 • Bílá sobota (Velikonoce encyklopedicky) Den, kdy Ježíš Kristuse ležel v hrobě.
 • Cedron, Kedron, Nachal Kidron - potok (Velikonoce encyklopedicky) Cedron je potok, který pramení v nadmořské výšce cca 800 metrů na svazích severovýchodně od Starého Města v Jeruzalémě. Potok prochází podél východní strany Starého Města, které tak odděluje od…
 • Duch svatý (Velikonoce encyklopedicky) Je třetí osoba Boha v Troijici ("Otec", "Syn", "Duch Svatý") Duch je sjednocující láskou v Bohu.
 • Ecce homo (Velikonoce encyklopedicky) Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. 
 • Emauzy, cesta do Emaus (Velikonoce encyklopedicky) Emauzy je místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi po jeho smrti a zmrtvýchvstání (kterému nevěřili). Ježíš sám je ale doprovázel na jejich cestě a vysvětloval jim biblický…
 • Eucharistie (Velikonoce encyklopedicky) Eucharistie - z řeckého eucharistia (z eucharistein, »děkovat«). Svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje…
 • Exodus (Velikonoce encyklopedicky) Řecko-latinský výraz označuje jak vyjití Izraelitů z Egypta, tak druhou knihu bible, v jejíž první části (Exodus 1-18) se o tomto útěku pojednává. 
 • Getsemany (Velikonoce encyklopedicky) Getsemany - aramejského Gat šemaním. Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti pahorku s jeruzalémským chrámem, za potokem Cedron.
 • Golgota, Kalvárie (Velikonoce encyklopedicky) Golgota (Kalvárie) je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V aramejštině znamenal tento název: "lebka", "místo lebek", protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také…
 • Hosana (Velikonoce encyklopedicky) Hebrejský výraz (hoši 'ah ná) znamená "pomoz přece" a stal se formulí křesťanské liturgie. Zde se však hosana používá spíše jako velebení než jako zvolání úpěnlivé prosby, podobně jako…
 • I.N.R.I. / INRI / JNRJ (Velikonoce encyklopedicky) Počáteční písmena lat. nápisu umístěného na kříži, na němž byl ukřižován Ježíš (Mt 27,37; Jan 19,19-22) - Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský). Nápis zhotovený na Pilátův…
 • Ježíš z Nazareta (Velikonoce encyklopedicky) Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.
 • Jidáš Iškariotský (Velikonoce encyklopedicky) Jidáš byl jedním ze dvanácti Ježíšových učedníků. Ježíše z blíže neznámých důvodů zradil a zorganizoval jeho vydání  židovským a římským úřadům
 • Kněžství (Velikonoce encyklopedicky) Kněžství je jedna ze sedmi - svátostí, které Ježíš ustanovil. Kněží (biskupové) jsou pokračovatelé a nostitelé poslání svěřené - apoštolům. Jde o svátost apoštolské služby, jejíž náplní je…
 • Kokrhající kohout (Velikonoce encyklopedicky) Ježíš předpověděl chvástajícímu se Petrovi, že ho zapře před lidmi. "Petře, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš...
 • Krucifer (Velikonoce encyklopedicky) Z lat. crux, »kříž« a fero, »nesu«. Osoba, která při liturgických oslavách nese kříž a zahajuje procesí.
 • Krucifix (Velikonoce encyklopedicky) Z latinského crucifixus (příčestí minulé od crucifigere, »křižovat«). Zobrazení Ježíše na kříži.
 • Květná neděle (Velikonoce encyklopedicky) Neděle, která bezprostředně předchází - velikonocím. Oslavuje Kristův triumfální vjezd do Jeruzaléma několik dnů před jeho umučením (Jan 12,12-13). 
 • Křest (Velikonoce encyklopedicky) Je první ze svátostí. Uděluje se především o Velikonoční noci – vigilii.
 • Křižmo (Velikonoce encyklopedicky) Z řečtiny chrisma, »mast«. Olivový olej smíchaný s aromatickými látkami, který biskup světí na Zelený čtvrtek při obřadech a který se používá při udělování křtu, biřmování a kněžského…
 • Kříž (Velikonoce encyklopedicky) Z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus.
 • Křížová cesta (Velikonoce encyklopedicky) Křížová cesta je dle tradice a Bible označována trasa cesty Ježíše Krista od odsouzení Pilátem až na kopec Golgota (Kalvárie) u Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. 
 • Letnice (Velikonoce encyklopedicky) U židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně (šavu'ot, svátek týdnů). Oslavovaly se sedm týdnů (50 dnů) po - velikonocích (Lk 23,15-22). Později se z nich stala oslava darování…
 • Lotr po pravici ukřižovaného Krista (Velikonoce encyklopedicky) Lotr na kříži po pravici ukřižovaného Krista nemá vlastní jméno. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. 
 • Marie Magdalská, Magdalena (Velikonoce encyklopedicky) Marie pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.
 • Mše svatá (Velikonoce encyklopedicky) Mše svatá je vzpomínkou na večeři, kterou slavil Ježíš (na Zelený čtvrtek) večer před svou smrtí s dvanácti apoštoly.
 • Nanebevstoupení (Velikonoce encyklopedicky) Slavnost, která se slaví čtyřicet dní po - velikonocích na památku vstoupení vzkříšeného Ježíše na nebesa (srov. Sk 1,4-12), a které znamená plné dosažení Ježíšova oslavení, jež začalo jeho -…
 • Neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční (Velikonoce encyklopedicky) Neděle vzkříšení, Hod Boží velikonoční je den, ve kterém Pán vstal z mrtvých, a proto se stala dnem prvopočáteční slavnosti, která je základem - liturgického roku. Od počátku byl tento den křesťany…
 • Novokřtěnci, neofyté (Velikonoce encyklopedicky) Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos – neofytos resp. složeninu dvou slov: „neo“ znamená nový a…
 • Oheň (Velikonoce encyklopedicky) Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce (paškál), jako symbol zmrtvýchvstalého Krista, který člověku přibližuje »živý…
 • Pašije (Velikonoce encyklopedicky) Z lat. slova passio, »utrpení, umučení«. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. 
 • Paškál (Velikonoce encyklopedicky) Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. Kromě velikonočního období se p.…
 • Pesach (Velikonoce encyklopedicky) Hebrejský výraz znamenající »přechod«. Pesach se hlavně nazývá osm dní trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v…
 • Pieta (Velikonoce encyklopedicky) Ve výtvarném umění se tak nazývají díla zobrazující mrtvého Krista v klíně Panny Marie (nejslavnější je pieta  Michelangelova).
 • Pilát (Velikonoce encyklopedicky) Pilát Pontský byl římský důstojník a v letech  26 - 36 prokurátorem v Judei. V době jeho působení v úřadě byl v Jeruzalémě popraven Ježíš Kristus.
 • Půst (Velikonoce encyklopedicky) Částečné nebo úplné zřeknutí se jídla z kajících důvodů nebo kvůli kázni. P. je doporučován často v - bibli a Ježíš sám se postil na poušti, předtím než začal svůj veřejný život (Mt 4,2). 
 • Rabbuni, Rabuni, Rabboni (Velikonoce encyklopedicky) Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala ho a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´.
 • Stabat Mater dolorosa (Velikonoce encyklopedicky) Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) je středověký latinský hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text hymnu vychází z proroctví Simeona, podle kterého meč probodne…
 • Svíce - hledej v hesle paškál (Velikonoce encyklopedicky) Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. 
 • Triduum (Velikonoce encyklopedicky) Z latinského tres, »tři«, a dies, »den«, čili »doba tří dnů«. Jde o tři dny zasvěcené zvláštním oslavám a  modlitbám. Nejdůležitějším liturgickým triduem je…
 • Turínské plátno (Velikonoce encyklopedicky) Turínské plátno je relikvie, o níž se traduje, že je plátnem, do kterého bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista.
 • Ukřižování (Velikonoce encyklopedicky) Pověšení a přibití na kůl (nebo kůl s příčným břevnem) bylo u Římanů rozšířeno jako jeden ze způsobů provádění trestu smrti. 
 • Umývání nohou (Velikonoce encyklopedicky) Staroorientální zvyk, při němž domácí pán umývá cizincům nohy, byl známkou pohostinství. Katolická církev převzala tento zvyk v bohoslužebných slavnostech Zeleného čtvrtku, aby připomněla Ježíšovo…
 • Urbi et orbi (Velikonoce encyklopedicky) V překladu "městu (Římu) a světu"; tak se označuje požehnání, které uděluje papež při různých slavnostních příležitostech, zvl. o Vánocích a Velikonocích...
 • Velikonoce (Velikonoce encyklopedicky) Řecky pascha (v řeckém překladu, z hebrejského pesach, »přechod«). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého - liturgického roku.
 • Velikonoční - svatý - týden (Velikonoce encyklopedicky) Poslední týden čtyřicetidenního postu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem.
 • Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (Velikonoce encyklopedicky) Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. 

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Paškál (2.4.2024, 13:04)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...