Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.

Z řeckého Jesús, odvozeno z hebrejského Ješua, zkrácené formy Jehošua: »Jahve je záchrana« (§JHWH).

Dítě zrozené z Panny Marie je nazváno Ježíš, »protože zachrání svůj lid od hříchů" (Mt 1,21). Jméno Kristus je odvozeno z řec. Christos, což je překlad hebr. mašiah (mesiáš), »pomazaný«.

Jmého Ježíš Kristus je nejhlubší a nejkratší vyznání víry, neboť vyjadřuje, že Ježíš Kristus  je pravý Bůh a zároveň pravý člověk. Jednorozený syn Otce, druhá osoba Nejsvětější Trojice, se v čase ustanoveném Bohem stal člověkem, aby vykoupil celé lidstvo. Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku r. 6 př. Kr. (mnich Dionýsius Malý se při výpočtu data Ježíšova narození dopustil chyby o 6 let a umístil je do r. 754 od založení Říma, místo do r. 748, jak tomu bylo skutečně).

Ježíš Kristus  žil asi 30 let v Nazaretě v Galileji (skrytý život), poslední tři roky svého života pak věnoval hlásání dobré zprávy lidu Izraele. O tomto období života Ježíš Kristus , o jeho poselství a o jeho díle mluví evangelia Mt, Mk, Lk a Jan. Ježíš začíná svá kázání oznámením: »Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu« (Mk 1,15). Jeho poselství, hlásané v Palestině, se ve skutečnosti obrací k lidem na celé zemi, lidem každé doby, počínaje těmi, kteří jsou potřební a trpí: chudí, vydědění, utlačovaní atd. (srov. §blahoslavenství Mt 5,1-11). Ježíš nemá v úmyslu zrušit »starý« zákon ze Sinaje, ale dovést jej k naplnění v takové dokonalosti, že odhalí jeho konečný smysl a odčiní jeho přestupování (srov. Kat. 592) a umožní žít přikázání lásky k Bohu a bližnímu. Nepochopen svými současníky, pronásledován náboženskými představiteli svého národa, zrazen Jidášem, jedním z dvanácti apoštolů, je odsouzen ke smrti, a právě pro svou poslušnost v lásce k Otci »až k smrti na kříži« (Flp 2,8)

Ježíš Kristus  dovršuje své usmiřující poslání ve prospěch lidstva. Vzkříšením, dosvědčeným učedníky, Ježíš Kristus  z moci Boží uniká smrti a zároveň dokončuje dílo spásy tím, že se stává vzkříšením pro každého člověka, který v něho věří. Poslání Ježíš Kristus  pokračuje v církvi, která je založena jeho slovy a činy, projevuje se jako tajemství spásy vylitím Ducha svatého (letnice), hlásá evangelium každému člověku a nabízí se jako znamení a nástroj společenství Boha a lidí (srov. Katechismus katolické církve 778-780).