U Ježíšova prázdného spatřila Marie z Magdaly Ježíše; ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: "Jestliže jsi odnesl tělo Ježíše,  řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu." Ježíš jí řekl: "Marie!" Obrátila se a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´. (Jan 20,14-16)

Marie pozná Ježíše, až když ji osloví jménem, oči její duše a tak se stává svědkem a poslem Ježíšova vzkříšení: „Jdi k mým bratřím a oznam jim: ‘Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu’. Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: ‘Viděla jsem Pána!’ – a toto že jí řekl“ (srov. Jan 20,14–18).

***

Slovo rabbuni – mistr – je dodnes používáno v židovském náboženství ve formě „rabín“ – mistr, představený synagogy.

***

viz: Marie Magdalská, Magdalena pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.