SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

1. 3. 2019 , (Foto: im)

Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma)

Květná neděle

Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro šestou a zároveň poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.

Tuto neděli se krátkým průvodem připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista (tzv. pašije, z latinského passio - utrpení). Obojí symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše Krista na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad zelenými ratolestmi: "… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem."

Bohoslužba je výzvou a inspirací, aby věřící křesťan následoval Krista celým svým životem, bez ohledu na to, že to bude někdy těžké a náročné. Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno…

„Když nám Pán přikázal, abychom ho následovali,
nebylo to proto, že naši službu potřeboval,
ale proto, aby nám dal spásu.
Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse,
jako jít za světlem znamená
mít účast na světle (srv.Jan 8,12).“  
(Sv. Irenej)

"Zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích." (1Petr 2,21)


Více k tématu Květná neděle

 

Příběh Květné neděle

 

Komentáře biblických textů; podklady ke kázání

 

Další

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (20.4.2019, 9:06)

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Láska je silnější než smrt (18.4.2019, 16:03)

Láska je silnější než smrt
Velikonoční upomínka na vlastní smrt je pro mě výzvou, abych bedlivě žil v přítomném okamžiku, uvědoměle...

Pašije (18.4.2019, 15:25)

Biblická evangelijní zpráva o umučení Ježíše Krista (z latinského passio - utrpení).

Neměnil svět zabíjením (16.4.2019, 15:00)

Neměnil svět zabíjením
Nezměnil svět zabíjením, ale tím, že se sám nechal přibít na kříž…

Toto znamená věřit ve vzkříšení (16.4.2019, 14:59)

Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se...