Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro šestou a zároveň poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.

Tuto neděli se krátkým průvodem připomíná slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista (tzv. pašije, z latinského passio - utrpení). Obojí symbolicky naznačuje, že následujeme Ježíše Krista na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací modlitba nad zelenými ratolestmi: "… požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým Králem Kristem."

Bohoslužba je výzvou a inspirací, aby věřící křesťan následoval Krista celým svým životem, bez ohledu na to, že to bude někdy těžké a náročné. Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve velikonočním tajemství vzájemně propojeno…

„Když nám Pán přikázal, abychom ho následovali,
nebylo to proto, že naši službu potřeboval,
ale proto, aby nám dal spásu.
Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse,
jako jít za světlem znamená
mít účast na světle (srv.Jan 8,12).“  
(Sv. Irenej)

"Zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích." (1Petr 2,21)


Více k tématu Květná neděle

 

Příběh Květné neděle

 

Komentáře biblických textů; podklady ke kázání

 

Další