Cedron je potok, který pramení v nadmořské výšce cca 800 metrů na svazích severovýchodně od Starého Města v Jeruzalémě. Potok prochází podél východní strany Starého Města, které tak odděluje od Olivetské hory a Getsemanské zahrady.

V Bibli je toto údolí označováno jako dolina Jóšafatu, podle citátu z Knihy Jóel 4,2: „shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody.“ Z novozákonních textů je toto údolí známo jako lokalita, kde se nachází Getsemanská zahrada. Tento potok tedy musel přejít Ježíš, když se po Poslední večeři šel n několika apoštoly modlit do Getsemenské zahrady, kde byl následně zajat.

Cedron se zařezává do terénu a následně vyzváří tzv. vádí. Pokračuje pak mohutným kaňonem dál k jihu skrze Judské hory, následně pouštní oblastí strmě klesá do Mrtvého moře.

Po večeři vyšel Ježíš se svými učedníky za potok Kedron, kde byla zahrada. Vstoupil do ní, on i jeho učedníci. To místo znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš často scházel se svými učedníky. Jidáš si tedy vzal vojenskou četu a od velekněží a farizeů služebníky a šel tam s pochodněmi, s lucernami a se zbraněmi. (Jan 18, 1-3)

 

viz: Getsemany - aramejského Gat šemaním. Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti pahorku s jeruzalémským chrámem, za potokem Cedron.