Meditace, zamyšlení

Utrpení, kříž, smrt

 • Svědectví mystiků (Józef Augustyn)
  Protože je Ježíšovo utrpení i smrt dílem samého Boha, jde zároveň o tajemství, jež svým rozjímáním nelze nikdy beze zbytku proniknout. Můžeme pouze zachytit, či spíše vycítit jeho určité aspekty. ...

 • Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení (Bruno Forte)
  Trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel

 • Nemiloval nás jenom žertem (Raniero Cantalamessa)
  rozjímání o utrpení

 • Boží odpověď na naši otázku o utrpení (J. B. Brantschen)
  V životě jednotlivce i v lidských dějinách nastávají nebezpečné situace, které by nás musely přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví při slavení liturgie Veliké noci: Ježíš žije, vstal s zmrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži nebyla posledním slovem. Existuje nový začátek ...skrze utrpení, smrt a zoufalství, který směřuje k novému stvoření(Řím 4,17). Bůh ve vzkříšení ..oznamuje začátek nového stvoření, .....smíme očekávat nová nebesa a novou zemi ."On jim stře každou slzu z očí, nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti už nebude, protože starý svět pominul."(Zj 21,4)

 • Několik (velikonočních) zamyšlení (Carlo Carretto)
  Smrt byla pro Ježíše vrcholem extrémní chudoby. Bůh si ke spáse člověka zvolil cestu chudoby a žádný okamžik této cesty nebyl tak prosycen chudobou jako okamžik smrti. Mrtvý Bůh byl absolutní chudobou: jít dál už nebylo možné. 

 • Velikonoční zamyšlení (Klaus Hemmerle)
  Velikonoce jsou radikálním výrazem víry. Jeden člověk tu skutečně jde až na nejzazší a definitivní mez, zcela odevzdává svůj život a své vlastní lidství do Božích rukou. Nehrozí se ztráty sebe sama, je zcela opuštěn Bohem a zneuznán lidmi, je rozšlapán jako červ a napjat mezi nebem a zemí. V té chvíli je s tím člověkem skutečně konec.

 • O znamení kříže (R. Guardini)
  I když jsme jej dělali mnohokrát, chceme jej nyní udělat poctivě. To proto, abychom si uvědomili vlastní podstatu tohoto znamení.

 • Jestli trpíš...   
  jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, jestli tě tvoje láska opustila, jestli tě tvůj nejlepší přítel zradil, jestli jsi nemocný, jestli jsi postižený, jestli jsi osamělý, jestli… tak si spolu projděme Křížovou cestu.
 • Ježíš přijímá kříž  
  Představte si ten těžký kříž, který nese. Předtím byl bit. Dlouho mu tekla krev. Na jeho hlavu byly naraženy zvlášť dlouhé trny z Východu. Je vyčerpaný a musí si sám nést nástroj svého umučení. 
 • Smrtelná úzkost  
  Mnoho lidí nedokáže pochopit smrtelnou úzkost Ježíše Krista. Proč božská osobnost, která od počátku zná vlastní bolestný úděl, svádí tak úporný zápas a podléhá tak silné úzkosti, že "jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve". Asi ne náhodou tuto zmínku zapsal evangelista Lukáš, který byl původně lékařem. Tomuto jevu se říká "haematidrosis". Ke krvavému potu může dojít tehdy, kumuluje-li se strach tak, že se utrpení a děs vracejí stále v nových vlnách. Citlivý organismus už pak není schopen snášet násobící se napětí, podkožní kapiláry se rozšiřují a ve styku s potními žlázami praskají. Pak se pot mísí s krví - většinou po celém těle.

 • Úvahy o spáse a velikonocích je nutné začít úvahami o smrti  
  Úvahy o spáse a velikonocích je nutné začít úvahami o smrti. Když totiž o ní uvažujeme, dotýkáme se kořene lidské existence. Mnohé lze totiž v životě nevidět, obejít, pominout a vytěsnit - ale smrt zde stojí jako jistota závěru a zároveň jako radikální protiklad všech životních snah.  Křesťanství nabízí na tuto opravdu základní otázku lidského bytí nejpádnější odpověď: Ježíšovu smrt. 

 • Co vlastně znamená kříž? 
  Kříž je nejznámější symbol křesťanství. I v naší době, která o náboženství mnoho nedbá, setkáváme se s tímto znamením stále: na chrámových stavbách, na významných místech a budovách, v polích u Božích muk, na hřbitovech, v mnoha domácnostech a také v pracovnách, na zlatých řetízkách zdobících šíje žen, na schránkách se smrtelným obsahem, nad lékárnami, na záchranných vozech, nad stanovištěm lékařů ... . 

Vzkříšení, naděje, vítězství

 • Optimismus na pevných nohou (Henri Boulad)
  Křesťanský optimismus je optimismus velikonoční. Křesťan, optimista, netvrdí naivně, že všechno dobře dopadne, nýbrž s posvátnou vážností věří, že se i tehdy, když se něco nezdaří nebo skončí tragicky, Božím zásahem nevyzpytatelným způsobem změní to negativní v klad. Je velmi snadné být optimistou, když se vše daří.

 • Vykoupeni křížem Ježíšovým (Christoph kard. Schönborn)
  Na svém kříži překonal Ježíš všechno lidské „ne“ vůči Bohu svým hlasitým „ano“: „Dokonáno jest!“ Všechno „ne“ vůči Bohu, hřích světa, přibilo Ježíše na kříž. Na kříži Ježíš toto „ne“ přemohl.

 • Až uvidí, budou se radovat (Promluva sv. Augustina u příležitosti Pánova vzkříšení) 
  Překlad části Augustinovy Promluvy 239 (Sermo 239), kterou pronesl u příležitosti Pánova vzkříšení.

 • Každý řetěz který nás poutá, lze přetrhnout... (R. Cantalamessa) 
  Každý řetěz který nás poutá, lze přetrhnout, ať je sebestarší a sebetvrdší. Protože Ježíš sestoupil v Duchu za těmi, kdo leželi v temnotách podsvětí, "rozrazil bronzová vrata a železné závory zlomil" (Žl 107,16), může tedy každého z nás vysvobodit z jakéhokoliv duchovního vězení a ze smrti. Může zavolat - a také volá - mne, tady a teď, jako zavolal na pohřbeného Lazara: "Pojď ven!"

 • Naše velikonoční víra (Karl Rahner) 
  Proč jsme tak často zbabělí a rezignujeme? Proč bojujeme často tak, jako kdybychom tajně přiznanou porážku chtěli vnějším jednáním jen oddálit? Proč se ve službě Kristově angažujeme jen málo, jako kdyby pro nás bylo příliš nejisté odvážit se angažovat celým svým životem, všemi silami a poslední kapkou krve?

 • Pán života nezná zkázu smrti (Jan Pavel II.) 
  Pán vstal z mrtvých a dodává všem, kdo se podílejí na jeho vítězství nad smrtí, odvahu a sílu pokračovat v budování nového lidstva, které odmítá jakoukoli formu násilí, sektářství a nespravedlnosti. Mocně vstal z mrtvých pán života a přinesl s sebou lásku a spravedlnost, úctu, odpuštění a smíření.

 • Vzkříšení
  Mnoho lidí s pochopením a s úctou sleduje Kristův příběh až k bodu, kdy se mluví o jeho zmrtvýchvstání. To považují za nemožné a vyloučené. Otázka zmrtvýchvstání bývá kladena vpodstatě tak, že se ptáme, co se stalo s mrtvým tělem. Představa návratu umrlého je vskutku neuvěřitelná a taky děsivá. Člověk ovšem není jen tělo, organický stroj z kostry, svalů a šlach, vnitřních orgánů, žlaz, žil a proudící krve. Vyjděme od jiné otázky: Co se stalo s životem?

 

Jiné

 

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? (18.3.2019, 12:18)

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je...

Spalme něco ve velikonočním ohni (29.3.2018, 16:14)

Spalme něco ve velikonočním ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit...

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje (29.3.2018, 15:43)

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje
Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z...

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás (29.3.2018, 15:39)

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás
Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí celého jeho poselství, je to odkaz...

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest (29.3.2018, 15:35)

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest
Maria zůstala s Ježíšem u kříže, i když ostatní utekli. Je nutné se naučit, jak být nablízku utrpení, jak zvládat...

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus (29.3.2018, 15:33)

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým...