SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ Liturgie, bible o Velikonocích / Exsultet

Exsultet

Exsultet – velikonoční chvalozpěv za svitu svící
Po velikonočním obřadu ohně a velikonoční svíce následuje slavnostní velikonoční chvalozpěv, nazývaný též podle svého počátečního latinského slova „Exsultet“ ( přel. "zajásejte"); věřící při něm stojí a drží v rukou své hořící svíce. Hymnický chvalozpěv čerpá z texů od 4. století. Exsultet tedy dnešní věřící spojuje se zástupy křesťanů napříč mnoha staletími. Uvádí věřící do nitra Kristova velikonočního tajemství. Významným tématem tohoto prastarého hymnu jsou díky a chvalozpěv za světlo a událost veliké noci pro vykoupení.

 

Velikonoční Exsultet

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!
Zaskvějte se v slávě, božská tajemství!
K vítězství tak mocného Krále
zazni polnice a zvěstuj spásu!

Raduj se i ty, země,
zalitá tak oslnivou září
a tonoucí v jasu věčného Krále,
pohleď, jak na celém světě
rychle zmizely temnoty!

Raduj se i ty, matko Církvi,
zkrášlená leskem tak jasného světla!
A v mohutném zpěvu lidu
ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!

Pán s vámi.
I s tebou.
Vzhůru srdce.
Máme je u Pána.
Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci.
Je to důstojné a spravedlivé.

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,
abychom neviditelného Boha, všemohoucího Otce
i jeho jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista
oslavovali radostným zpěvem
a celou vroucností srdce i ducha.
Neboť Kristus za nás splatil věčnému Otci dluh Adamův
a svou krví z lásky prolitou zrušil dlužní úpis dávného hříchu.

Dnes je slavnost veliké noci,
kdy se zabíjí onen pravý Beránek,
jehož krev posvěcuje veřeje věřících.

To je ta noc,
ve které jsi, Bože, naše praotce,
Izraelovy děti, kdysi vyvedl z Egypta;
Rudým mořem jsi je pak převedl suchou nohou.

To je tedy ta noc,
kdy jas oslnivého sloupu zahnal temnotu hříchu.

To je ta noc,
která dnes na celém světě vzdaluje věřící v Krista
od nepravostí světa a od tmy hříchu,
vrací k milosti, sdružuje ve svaté společenství.

To je ta noc,
v níž Kristus pouta smrti rozlomil
a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili,
kdybychom nebyli vykoupeni.

Ó, jak obdivuhodně se sklání k nám tvá otcovská dobrota!
Jak nedocenitelný to projev tvé lásky:
Syna jsi vydal, abys vykoupil služebníka!
Vpravdě nezbytný byl hřích Adamův,
který Kristus zahladil svou smrtí.

Ó šťastná vina,
pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký!

Ó vskutku blažená noc,
ta jediná směla znát čas i hodinu,
kdy Kristus vstal z říše zemřelých!

To je ta noc, o které bylo psáno:
„Noc jako den se rozjasní“
a „Noc je mým světlem ve všech mých radostech".
A tak posvěcená tato noc zahání hříchy,
smývá viny,
hříšníkům vrací nevinnost
a zarmouceným radost;
zahání nenávist,
vytváří jednotu srdcí
a pokořuje zlé moci.

V této milostiplné noci,
přijmi tedy, Otče svatý, tento chvalozpěv
jako večerní oběť, kterou ti přináší přesvatá církev,
když rukama svých služebníků
slavně obětuje tuto svíci ze včelího vosku.
Již jsme slyšeli chvalozpěv na tuto svíci,
kterou ke cti Boží rozsvítil planoucí oheň.
Ačkoli se její plamen dělí a rozdává světlo,
přece ho neubývá.
Napájí se totiž tajícím voskem,
který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela.

Ó vpravdě blahodárná noc,
která spojila zemi s nebem,
člověka s Bohem.

Prosíme tě tedy, Bože,
ať tato svíce,
ke cti tvého jména posvěcená,
stále svítí neslábnoucím jasem,
aby rozehnala temnotu této noci.
Přijmi ji jako líbeznou vůni
a dej, aby zářila jako světla na nebi.

Plamen její ať spatří jitřní Vládce světla.
Onen totiž Vládce světla, který nezná západu.
Ten, který se vrátil z říše zemřelých
a jasně zazářil lidskému rodu:
tvůj Syn, Ježíš Kristus,
který s tebou žije a kraluje na věky věků.

Amen.

 

 

 

 

 

Exsultet z Hautecombe - ve francouzštině v moderním zpracování 

Exsultet z Hautecombe složili bratři a sestry z Komunity Chemin Neuf. Není to oficiální verze církve, tzn. píseň nebyla zatím schválena církví k použití namísto Velikonočního Exsultetu. Přesto však byla slova jak francouzského originálu, tak českého překladu, vybírána na základě původního liturgického zpěvu Exsultet. Slovní odchylky tam však nějaké jsou.

 

Paškál (13.5.2024, 10:11)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...