V noci ze soboty na neděli slaví křesťané „velkou noc“, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Židé si každoročně již několik tisíciletí připomínají noc, v níž byli osvobozeni z egyptského zajetí a otroctví. Křesťané pak oslavují noc, při níž Ježíš Kristus vstal z mrtvých a osvobodil lidi z otroctví a zajetí zla a hříchu. Název Velikonoce pochází právě z označení „velká noc“.


Velikonoční noc (velikonoční vigilie) - navigace na této stránce:

Bohoslužba Veliké noci / Encyklopedické informace / Biblická čtení a komentáře / Fotogalerie z Velikonoční noci / Téma Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání /

 

Bohoslužba Veliké noci 

Po západu slunce na Bílou sobotu začíná hlavní oslava Kristova vzkříšení. Při této noční bohoslužbě se připomá Boží dílo ve prospěch člověka od stvoření, před odloučení člověka od Boha, až po záchranu člověka Bohem. O velikonoční noci věřící obnovují svůj křestní slib a mnozí dopělí přijímají křest.

Slavnost Veliké noci je nocí bdění (přel. vigilie), v níž si křesťané připomínají velikou noc, když Ježíš vstal z mrtvých. Odtud pochází i český název veliko - noce... Oslava veliké noci v prvních křesťanských dobách probíhala celou noc a končila teprve společným stolováním za rozbřesku, když se "noc rozjasnila zmrtvýchvstáním našeho Pána". Slavnost Velikonoční vigilie byla tedy od pradávna slavností ne večerní, nýbrž noční. 

Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými symboly a texty velikonoční "přechod" (pesach) ze zajetí utrpení, omezenosti zla a smrti do života svobody a plnosti. Oslava Veliké noci má přehledně členěnou strukturu.

 • Proč před kostely hoří ohně? Krátký a přehledný popis obřadu velikonoční vigilie
  O velikonoční noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Proč? Zapálením ohně začíná nejkrásnější obřad v roce. 
 • Žehnám tě, tvore vodo! 
  Kněz rozdělí rukou vodu, přitom jí trochu vylije ve směru čtyř světových stran, aby tak znázornil, že skrze svátosti se má Boží milost rozlévat do celého světa a oblažovat lidi všech národů, jak to přikázal Kristus. Žehnám Tě, Tvore vodo.
 • Informace o křtu dospělých 
  „Uvěřila jsem v Boha a poslední podou chodím v neděli do kostela. Nejsem pokřtěná. Uvažuji o tom, že se nechám pokřtít. Můžete mi napsat, co je k tomu zapotřebí? Potřebuji jako dospělá kmotry? Je to veřejný obřad?“
 • Velikonoční noční vigilie
  Krátce a souhrnně
 • Velikonoční Aleluja 
  Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Aleluja se rozeznívá po čtyřicetidenní pomlce o velikonoční noci.

 

 

Encyklopedické informace

 • Vigilie 
  Z lat. vigilia. Označuje zvyk připravovat se na nějaký svátek nebo mimořádnou událost, která svátku nebo události předchází, bděním v noci na modlitbách. Nejvýznamnější vigilií je vigilie velikonoční...
 • Vzkříšení 
  Tajemství Kristova vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství a je základem celého novozákonního poselství...
 • Velikonoční oheň
  Zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí
 • Velikonoční svíce 
  Velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí
 • Křest 
  Je první ze - svátostí. Jím se věřící stává Božím dítětem, je vtělen do společenství církve a jsou mu odpuštěny dědičný hřích a - hříchy osobní...
 • Neofyta, neofyté 
  Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos – neofytos resp. složeninu dvou slov: „neo“ znamená nový a „fytos“ znamená sazenice, strom, stvoření. Do češtiny raději překládáme novokřtěnci...
 • Velikonoce 
  Řecky pascha (v překladu Septuaginty, z hebrejského pesach, »přechod«). Nejdůležitější svátek jak pro Židy, tak pro křesťany, pro něž znamená vyvrcholení celého - liturgického roku. ...
 • Pesach 
  Pesach se nazývá osm dní (v diaspoře, ale sedm dní v Erec Jisra'el, (viz Izrael) trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v židovství slaví na památku vysvobození z Egypta. ...
 • Exodus 
  Řecko-latinský výraz označuje jak vyjití Izraelitů z Egypta, tak druhou knihu bible, v jejíž první části (Exodus 1-18) se o tomto útěku pojednává. ...
 • Ježíš z Nazareta 
  Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.  ...

 

 

Biblická čtení a komentáře 

 

 

Fotogalerie z Velikonoční noci...

Několik fotogalerií z obřadu vigilie Veliké noci

 

 

Téma Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání

- Kristovo vzkříšení (zmrtvýchvstání) je základním prvkem křesťanské víry. Zároveň je tak i základem celého křesťanského poselství. 

- Na Ježíšově smrti a vzkříšení je ukázáno, že Bůh a jeho láska je mocnější než veškeré zlo, že smrt nemusí mít poslední slovo, a že lze dokonce vyhrát - i přes ztrátu života. 

- Křesťané nepovažují Kristovo zmrtvýchvstání za mýtickou výpověď, ale za skutečnou událost dosvědčenou učedníky, kteří se s Kristem vzkříšeným skutečně setkali. 

- Vzkříšení Krista, „prvorozeného z těch, kdo vstali z mrtvých“ (Kol 1,18) je počátkem a zárukou vzkříšení každého člověka přivtěleného ke Kristu. Spojení s Ježíšem pro člověka znamená spojení s jeho smrtí a vzkříšením.

- Oslava Kristova vzkříšení je ústředním bodem Velikonoc a každé neděle v roce, která je dnem vzkříšeného Pána. 


"Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít a neumře navěky, praví Kristus." (Jan 11,25) 

„Jestliže Kristus nevstal z mrtvých,
je klamná naše zvěst a klamná je i naše víra“ (1Kor 15,14). 

"Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli" (1Kor 15,20).  

"Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás" (1 Kor 6,14).  

"Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše,
pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla
svým Duchem, který sídlí ve vás" (srov. Řím 8,11). 

 


Velikonoční noc - lokální navigace po této stránce: Bohoslužba Veliké noci / Encyklopedické informace / Biblická čtení a komentáře / Fotogalerie z Velikonoční noci / Téma Kristovo vzkříšení, zmrtvýchvstání /