Řecko-latinský výraz označuje jak vyjití Izraelitů z Egypta, tak druhou knihu bible, v jejíž první části (Exodus 1-18) se o tomto útěku pojednává.

Kniha začíná vznikem národa v egyptském zajetí, líčí historii vyvolení Mojžíše, deset egyptských ran, útěk a záchranu u Rákosového moře a vypravuje o tažení sinajskou pouští. Druhá část knihy (Exodus 19 - 40) obsahuje vyprávění o zjevení Boha na Sinaji, vyhlášení desatera přikázání - zákonů a směrnic, které Bůh dal Izraelitům skrze Mojžíše.

O historické zprávě nelze z hlediska staletého ústního podání a pro mnohá zpracování a rozšíření ve všech částech a podrobnostech mluvit. Smyslem a teologií textů je spíše přesvědčení o dějinné moci Jahveho.