Velký pátek (pátek před velikonoční nedělí) připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas křesťané scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota ...). Velký pátek je zároveň postním dnem.

 

Význam a obsah Velkého pátku

Křesťané věří, že Ježíš Kristus zemřel zástupně za každého z nás. Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek našeho sobeckého a zlého jednání (hříchu) dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí hříchu a smrti na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. “Bože můj, Bože můj” - zvolal na kříži - “proč jsi mě opustil?” (Mt 27,6). Ježíš svou cestou s křížem („křížovou cestu“), svou smrtí a nakonec svým zmrtvýchvstáním „prošlapal“ cestu pro každého z nás. Cestu i přes mnohá životní trápení a nakonec i smrt. Ale je to cesta k naplněnému životu s Bohem, cesta skrze vzkříšení k Bohu (do "nebe").

 • Ježíšova smrt - v co věří křesťané 
  Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou.
 • Smrt a vzkříšení Páně 
  Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.
 
 
 • Velký pátek
  První den velikonočního - tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. ... 
 • Velekněz 
  Hlava kněžstva jeruzalémského chrámu, velekněz, měl po babylónském vyhnanství jako nejvyšší židovská autorita také politickou moc. ...
 • Ecce homo 
  Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. ...
 • Via dolorosa 
  "Cesta bolesti" je křížová cesta utrpení Ježíše Nazaretského v Jeruzalémě. Vede čtrnácti zastaveními od úředního sídla Pilátova v pevnosti Antonia (dnes už nezachovaného) až k chrámu sv. Hrobu. ...
 • Kříž 
  Z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se opravdovým symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus. ...

 

 

Zamyšlení, modlitba, meditace k Velkému pátku

 • Georg Friedrich Händel chtěl zemřít na Velký pátek 
  Po prodělané mrtvici se opětovně dostal na pokraj zhroucení, a tenkrát ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však přišla nabídka oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš. Už úvodní slova Comfort me („Posilni mě, utěš mě“) zněla Händelovi jako Boží hlas vstupující do temnoty jeho života.
 • Kristův kříži, symbole božské lásky a lidské nespravedlnosti 
  Kristův kříži, nauč nás, že úsvit je silnější než temnota noci... 
 • Pán života nezná zkázu smrti  
  Vstal z mrtvých ten, který pro nás visel na dřevě kříže; Pán opustil hrob. Toto jsou poslední a definitivní slova Velikonoc. 
 • Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky 
  Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými…
 • Kristus je náš pokoj
  John Lennon kdysi zpíval: "Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství." (John Lennon - Imagine)  
 • Noc kříže  
  Bible ukazuje smrt a vzkříšení jako jednu skutečnost, viděnou z dvojí perspektivy. Dějiny neskončily odpolednem Velkého pátku, kdy byl ukřižován Ježíš. Cesta naštěstí vede dál.
 • Bůh od člověka neupustí 
  Pán nevstupuje do svého města Jeruzaléma na římském obrněném voze, nýbrž na palestinském oslátku. Nepřichází s mocí zbraní, nýbrž s bezmocí své lásky. V pokorné jízdě na oslu se již ukazuje bláznovství Velkého pátku. V bláznovství Velkého pátku již probleskuje nepřekonatelnost velikonočního vítězství. Velký pátek stojí mezi Květnou nedělí a nedělí následující.
 • Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi 
  V Koloseu zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V poslední době se v římském Koloseu vždy v pátek v postní době koná pobožnost křížové cesty, jejímž završením je Via crucis,na Velký pátek vedená papežem.
 • Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly 
  Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži.  Cítil jsem, že nadchází jeho čas. Pán ho k sobě volá…
 • Utrpení a krize 
  "Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat."
 • Ježíš přijímá kříž 
  Nesl všechno – tebe, mě.
 • Lide můj, co jsem ti učinil? Čím jsem tě zarmoutil?  
  Modlitba Velkého pátku

 

 

Bohoslužby na Velký pátek

Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes (katolická) církev neslaví eucharistickou oběť.  Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle.

Ježíš zemřel v době, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. "Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku." (Iz 53,7)  

 
 

Biblické texty, komentáře a kázání

 

 

Téma půst

Jaký je důvod, že je na velký pátek půst? V čem má toto církevní přikázání svůj původ, je to pro křesťany asketické cvičení? Vždyť Velký pátek je přece dnem, kdy se odehrálo to hlavní - Ježíš za nás zemřel... / V protestantské tradici je Velký pátek vnímám jako slavnost z důvodů, které uvádíte. V katolické tradici je vnímána jako slavnost až připomínka Ježíšova Vzkříšení ve vigílii neděle Zmrtvýchvstání. Velký pátek má proto ráz vážnosti a smutku. Tento den se neslaví Eucharistie. Tento den proto provází přísný půst újmy. (Z rozhovoru s Václavem Malým)

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

 

 

Další