Velký pátek (pátek před velikonoční nedělí) připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. Podle Bible zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne. Proto se přibližně v tento čas křesťané scházejí k zvláštní bohoslužbě jejímž centrem je kříž a přednáší se modlitby za bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, nejednota ...). Velký pátek je zároveň postním dnem.

Navigace po této stránce: Význam a obsah Velkého pátku | Encyklopedické informace k Velkému pátku | Zamyšlení, modlitba, meditace k Velkému pátku | Bohoslužby na Velký pátek | Biblické texty, komentáře a kázání na Velký pátek | Téma půst | ​Další

 

Význam a obsah Velkého pátku

Křesťané věří, že Ježíš Kristus zemřel zástupně za každého z nás. Ježíšův spásný čin spočívá v tom, že všechen následek našeho sobeckého a zlého jednání (hříchu) dopadl na něj, místo na nás. Vzal naše prokletí hříchu a smrti na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje hřích - ztrátu Boha. Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. “Bože můj, Bože můj” - zvolal na kříži - “proč jsi mě opustil?” (Mt 27,6). Ježíš svou cestou s křížem („křížovou cestu“), svou smrtí a nakonec svým zmrtvýchvstáním „prošlapal“ cestu pro každého z nás. Cestu i přes mnohá životní trápení a nakonec i smrt. Ale je to cesta k naplněnému životu s Bohem, cesta skrze vzkříšení k Bohu (do "nebe").

 • Ježíšova smrt - v co věří křesťané Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou.
 • Smrt a vzkříšení Páně Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.
 
 • Barabáš Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě namísto Ježíše z Nazareta.
 • Ecce homo Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. 
 • Golgota, Kalvárie je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V aramejštině znamenal tento název: "lebka", "místo lebek", protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš.
 • I.N.R.I. / INRI / JNRJ Počáteční písmena lat. nápisu umístěného na kříži, na němž byl ukřižován Ježíš (Mt 27,37; Jan 19,19-22) - Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský). Nápis zhotovený na Pilátův příkaz byl napsán také v hebrejštině a v řečtině.  
 • Jidáš Iškariotský Jidáš byl jedním ze dvanácti Ježíšových učedníků. Ježíše z blíže neznámých důvodů zradil a zorganizoval jeho vydání  židovským a římským úřadům 
 • Ježíš z Nazareta Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.
 • Křížová cesta Křížová cesta je dle tradice a Bible označována trasa cesty Ježíše Krista od odsouzení Pilátem až na kopec Golgota (Kalvárie) u Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. 
 • Kokrhající kohout Ježíš předpověděl chvástajícímu se Petrovi, že ho zapře před lidmi. "Petře, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš...
 • Kříž Z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus.
 • Krucifix Z latinského crucifixus (příčestí minulé od crucifigere, »křižovat«). Zobrazení Ježíše na kříži.
 • Krucifer Z lat. crux, »kříž« a fero, »nesu«. Osoba, která při liturgických oslavách nese kříž a zahajuje procesí.
 • Lotr po pravici ukřižovaného Krista Lotr na kříži po pravici ukřižovaného Krista nemá vlastní jméno. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. 
 • Marie Magdalská, Magdalena Marie pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.
 • Pieta Ve výtvarném umění se tak nazývají díla zobrazující mrtvého Krista v klíně Panny Marie (nejslavnější je pieta  Michelangelova).
 • Půst Částečné nebo úplné zřeknutí se jídla z kajících důvodů nebo kvůli kázni. P. je doporučován často v - bibli a Ježíš sám se postil na poušti, předtím než začal svůj veřejný život (Mt 4,2). 
 • Pašije Z lat. slova passio, »utrpení, umučení«. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. 
 • Šimon z Kyrény či Cyreny Šimon z Kyrény či Cyreny je biblická postava Nového zákona. Šimon byl římskými vojáky přinucen pomoci nést kříž Ježíši na jeho křížové cestě na Golgotu. 
 • Stabat Mater dolorosa Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) je středověký latinský hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text hymnu vychází z proroctví Simeona, podle kterého meč probodne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35).
 • Turínské plátno Turínské plátno je relikvie, o níž se traduje, že je plátnem, do kterého bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista.
 • Pilát Pilát Pontský byl římský důstojník a v letech  26 - 36 prokurátorem v Judei. V době jeho působení v úřadě byl v Jeruzalémě popraven Ježíš Kristus.
 • Triduum Z latinského tres, »tři«, a dies, »den«, čili »doba tří dnů«. Jde o tři dny zasvěcené zvláštním oslavám a  modlitbám. Nejdůležitějším liturgickým triduem je velikonoční triduum.  Velký pátek,  Bílá sobota a  neděle Zmrtvýchvstání.
 • Ukřižování Pověšení a přibití na kůl (nebo kůl s příčným břevnem) bylo u Římanů rozšířeno jako jeden ze způsobů provádění trestu smrti. 
 • Veronika Veronika je postava, která podle tradice podala Ježíši Nazaretskému při jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář.

 

Zamyšlení, modlitba, meditace k Velkému pátku

 • Georg Friedrich Händel chtěl zemřít na Velký pátek Po prodělané mrtvici se opětovně dostal na pokraj zhroucení, a tenkrát ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však přišla nabídka oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš. Už úvodní slova Comfort me („Posilni mě, utěš mě“) zněla Händelovi jako Boží hlas vstupující do temnoty jeho života.
 • Kristův kříži, symbole božské lásky a lidské nespravedlnosti  Kristův kříži, nauč nás, že úsvit je silnější než temnota noci... 
 • Pán života nezná zkázu smrti  Vstal z mrtvých ten, který pro nás visel na dřevě kříže; Pán opustil hrob. Toto jsou poslední a definitivní slova Velikonoc. 
 • Když vyznáváme Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky Když kráčíme bez kříže, když budujeme bez kříže a když vyznáváme nějakého Krista bez kříže, nejsme Pánovými učedníky, jsme světáky, jsme biskupy, kněžími, kardinály, papeži, ale nikoli Pánovými…
 • Kristus je náš pokoj John Lennon kdysi zpíval: "Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství." (John Lennon - Imagine)  
 • Noc kříže  Bible ukazuje smrt a vzkříšení jako jednu skutečnost, viděnou z dvojí perspektivy. Dějiny neskončily odpolednem Velkého pátku, kdy byl ukřižován Ježíš. Cesta naštěstí vede dál.
 • Bůh od člověka neupustí Pán nevstupuje do svého města Jeruzaléma na římském obrněném voze, nýbrž na palestinském oslátku. Nepřichází s mocí zbraní, nýbrž s bezmocí své lásky. V pokorné jízdě na oslu se již ukazuje bláznovství Velkého pátku. V bláznovství Velkého pátku již probleskuje nepřekonatelnost velikonočního vítězství. Velký pátek stojí mezi Květnou nedělí a nedělí následující.
 • Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi V Koloseu zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V poslední době se v římském Koloseu vždy v pátek v postní době koná pobožnost křížové cesty, jejímž završením je Via crucis,na Velký pátek vedená papežem.
 • Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži.  Cítil jsem, že nadchází jeho čas. Pán ho k sobě volá…
 • Utrpení a krize "Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat."
 • Ježíš přijímá kříž Nesl všechno – tebe, mě.
 • Lide můj, co jsem ti učinil? Čím jsem tě zarmoutil?  Modlitba Velkého pátku

 

Bohoslužby na Velký pátek

Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes (katolická) církev neslaví eucharistickou oběť.  Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle.

Ježíš zemřel v době, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. "Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku." (Iz 53,7)  

 

Biblické texty, komentáře a kázání

 

Téma půst

Jaký je důvod, že je na velký pátek půst? V čem má toto církevní přikázání svůj původ, je to pro křesťany asketické cvičení? Vždyť Velký pátek je přece dnem, kdy se odehrálo to hlavní - Ježíš za nás zemřel... / V protestantské tradici je Velký pátek vnímám jako slavnost z důvodů, které uvádíte. V katolické tradici je vnímána jako slavnost až připomínka Ježíšova Vzkříšení ve vigílii neděle Zmrtvýchvstání. Velký pátek má proto ráz vážnosti a smutku. Tento den se neslaví Eucharistie. Tento den proto provází přísný půst újmy. (Z rozhovoru s Václavem Malým)

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od masa i újmy v jídle (zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let).

 

Další