SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ Velikonoce - základní informace / Velikonoce - encyklopedické informace / Velikonoce encyklopedicky

Velikonoce encyklopedicky

5. 4. 2024

Svíce - hledej v hesle paškál

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. 

28. 3. 2024

30 stříbrných

Za třicet stříbrných Jidáš zradil Ježíše a vydal ho úřadům k soudu a popravě. Kolik je to v přepočtu na dnešní peníze?

23. 3. 2024

Aleluja

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a jah). 

22. 3. 2024

Barabáš

Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě namísto Ježíše z Nazareta.

22. 3. 2024

Bílá sobota

Den, kdy Ježíš Kristuse ležel v hrobě.

21. 3. 2024

Cedron, Kedron, Nachal Kidron - potok

Cedron je potok, který pramení v nadmořské výšce cca 800 metrů na svazích severovýchodně od Starého Města v Jeruzalémě. Potok prochází podél východní strany Starého Města, které tak odděluje od Olivetské hory a Getsemanské zahrady.

20. 3. 2024

Duch svatý

Je třetí osoba Boha v Troijici ("Otec", "Syn", "Duch Svatý") Duch je sjednocující láskou v Bohu.

19. 3. 2024

Ecce homo

Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. 

19. 3. 2024

Emauzy, cesta do Emaus

Emauzy je místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi po jeho smrti a zmrtvýchvstání (kterému nevěřili). Ježíš sám je ale doprovázel na jejich cestě a vysvětloval jim biblický pohled na ukřižování a vzkříšení.

19. 3. 2024

Exodus

Řecko-latinský výraz označuje jak vyjití Izraelitů z Egypta, tak druhou knihu bible, v jejíž první části (Exodus 1-18) se o tomto útěku pojednává. 

19. 3. 2024

Eucharistie

Eucharistie - z řeckého eucharistia (z eucharistein, »děkovat«). Svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu.

17. 3. 2024

Golgota, Kalvárie

Golgota (Kalvárie) je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V aramejštině znamenal tento název: "lebka", "místo lebek", protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš.

17. 3. 2024

Getsemany

Getsemany - aramejského Gat šemaním. Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti pahorku s jeruzalémským chrámem, za potokem Cedron.

16. 3. 2024

Hosana

Hebrejský výraz (hoši 'ah ná) znamená "pomoz přece" a stal se formulí křesťanské liturgie. Zde se však hosana používá spíše jako velebení než jako zvolání úpěnlivé prosby, podobně jako Aleluja. 

14. 3. 2024

I.N.R.I. / INRI / JNRJ

Počáteční písmena lat. nápisu umístěného na kříži, na němž byl ukřižován Ježíš (Mt 27,37; Jan 19,19-22) - Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský). Nápis zhotovený na Pilátův příkaz byl napsán také v hebrejštině a v řečtině.  

13. 3. 2024

Jidáš Iškariotský

Jidáš byl jedním ze dvanácti Ježíšových učedníků. Ježíše z blíže neznámých důvodů zradil a zorganizoval jeho vydání  židovským a římským úřadům

13. 3. 2024

Ježíš z Nazareta

Zakladatel křesťanství spojuje všechny lidi, kteří v něho věří jako v jediného Pána a Spasitele.

12. 3. 2024

Křížová cesta

Křížová cesta je dle tradice a Bible označována trasa cesty Ježíše Krista od odsouzení Pilátem až na kopec Golgota (Kalvárie) u Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. 

12. 3. 2024

Kokrhající kohout

Ježíš předpověděl chvástajícímu se Petrovi, že ho zapře před lidmi. "Petře, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš...

12. 3. 2024

Křižmo

Z řečtiny chrisma, »mast«. Olivový olej smíchaný s aromatickými látkami, který biskup světí na Zelený čtvrtek při obřadech a který se používá při udělování křtu, biřmování a kněžského svěcení, při konsekraci biskupů, kostelů, oltářů, kalichů a při svěcení zvonů.

Paškál (13.5.2024, 10:11)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...