1. 3. 2019

Zelený čtvrtek - proč je zelený

Ježíš myje nohy apoštolu Petrovi / Domine tu mihi lavas pedes / foto -ima

Dvě události Zeleného čtvrtku

Zeleným čtvrtkem začíná vrchol Velikonoc tzv. velikonoční triduum (třídení).  Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:

 1. Ježíšova večeře na rozloučenou ("poslední večeře"), při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zároveň je zrazen od Jidáše
 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
 

Dvoje bohoslužby na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek se konají dvoje liturgické obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých farních kostelech:
 1. Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí.
 2. Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše.  Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

 

Název Zelený čtvrtek 

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného :-) Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí.
 

Více k tématu Zelený čtvrtek

 

Význam a obsah Zeleného čtvrtku

 

Encyklopedické informace o Zeleném čtvrtku

 • Zelený čtvrtek
  Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - velikonoční triduum. ...
 • Mše svatá 
  Středem života křesťanského společenství je od původní církve Večeře Páně (1. list Korinťanům 11,17-34), zprvu slavená o (židovském) sabatu a později o (křesťanské) neděli. Nazývá se také agapé nebo eucharistie (evangelium sv. Marka 14, 23). Je vzpomínkou na večeři, kterou slavil Ježíš večer před svou smrtí s dvanácti apoštoly. ...
 • Večeře Páně 
  Tento termín, používaný protestantskými církvemi pro nejdůležitější část bohoslužby, odkazuje na Poslední večeři, kterou slavil Kristus se svými učedníky (zpráva v evangeliu sv. Matouše, Marka a Lukáše). Bylo to poslední setkání před zatčením a ukřižováním Krista. ...
 • Eucharistie 
  Z řec. eucharistia (z eucharistein, »děkovat«). - Svátost ustanovená Ježíšem při - poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou - smlouvu.  ...
 • Kněžství 
  Jedna ze sedmi - svátostí, které Ježíš ustanovil. v církviejím prostřednictvím se v církvi vykonává a předává poslání svěřené - apoštolům. Jde o svátost apoštolské služby, jejíž náplní je sloužit ve jménu a osobě Krista ve společenství. ...
 • Umývání nohou 
  Staroorientální zvyk, při němž domácí pán umývá cizincům nohy, byl známkou pohostinství. Katolická církev převzala tento zvyk v bohoslužebných slavnostech Zeleného čtvrtku. ...

 

Biblické liturgické texty s komentáři

 

Bohoslužby na Zelený čtvrtek - komentáře

 • Zelený čtvrtek – komentář k večerní liturgii
  Na Zelený čtvrtek večer vstupujeme do nejdůležitějčí části liturgického roku, do velikonočního třídení, které začíná nyní o večerní mši na Zelený čtvrtek, pokračuje na Velký pátek, vrcholí na Bílou sobotu o velikonoční vigilii a Neděli zmrtvýchvstání Páně. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení a vzkříšení
 • O Poslední večeři Ježíš zjevil lásku až do krajnosti (J. Meisner)
 • "A protože Ježíš miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti“ (Jan 13,1). To se ukazuje obzvlášť navečer na Zelený čtvrtek...
 • Umývání nohou – Kristova služba smíření
  Protestovat proti mytí nohou – to vlastně existuje asi jen u dětí. U dospělých lidí se „strach z vody“ objevuje zřídka. Dnes se v evangeliu setkáme s protestem vůči mytí u dospělého, a k tomu ještě prvního muže církve, od Petra: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a).
 • Průvodce Velikonocemi (obsáhlejší)
  Poslední dny postní doby nesou název Svatý týden.  Tyto dny jsou věnovány památce Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání.

 

Recepty

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? (18.3.2019, 12:18)

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je...

Spalme něco ve velikonočním ohni (29.3.2018, 16:14)

Spalme něco ve velikonočním ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit...

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje (29.3.2018, 15:43)

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje
Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z...

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás (29.3.2018, 15:39)

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás
Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí celého jeho poselství, je to odkaz...

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest (29.3.2018, 15:35)

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest
Maria zůstala s Ježíšem u kříže, i když ostatní utekli. Je nutné se naučit, jak být nablízku utrpení, jak zvládat...

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus (29.3.2018, 15:33)

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým...