Dvě události Zeleného čtvrtku

Zeleným čtvrtkem začíná vrchol Velikonoc tzv. velikonoční triduum (třídení).  Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:

 1. Ježíšova večeře na rozloučenou ("poslední večeře"), při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje eucharistii a zároveň je zrazen od Jidáše
 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
 

Dvoje bohoslužby na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek se konají dvoje liturgické obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých farních kostelech:
 1. Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí.
 2. Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše.  Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

 

Název Zelený čtvrtek 

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného :-) Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí.
 

Více k tématu Zelený čtvrtek

Význam a obsah / Encyklopedické informace / Bohoslužby, obřady / Biblické texty, komentáře a kázání /  Recepty /

 

Význam a obsah Zeleného čtvrtku

 

Encyklopedické informace o Zeleném čtvrtku

 • Zelený čtvrtek
  Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje a přítomní kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - velikonoční triduum. ...
 • Mše svatá 
  Středem života křesťanského společenství je od původní církve Večeře Páně (1. list Korinťanům 11,17-34), zprvu slavená o (židovském) sabatu a později o (křesťanské) neděli. Nazývá se také agapé nebo eucharistie (evangelium sv. Marka 14, 23). Je vzpomínkou na večeři, kterou slavil Ježíš večer před svou smrtí s dvanácti apoštoly. ...
 • Večeře Páně 
  Tento termín, používaný protestantskými církvemi pro nejdůležitější část bohoslužby, odkazuje na Poslední večeři, kterou slavil Kristus se svými učedníky (zpráva v evangeliu sv. Matouše, Marka a Lukáše). Bylo to poslední setkání před zatčením a ukřižováním Krista. ...
 • Eucharistie 
  Z řec. eucharistia (z eucharistein, »děkovat«). - Svátost ustanovená Ježíšem při - poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou - smlouvu.  ...
 • Kněžství 
  Jedna ze sedmi - svátostí, které Ježíš ustanovil. v církviejím prostřednictvím se v církvi vykonává a předává poslání svěřené - apoštolům. Jde o svátost apoštolské služby, jejíž náplní je sloužit ve jménu a osobě Krista ve společenství. ...
 • Umývání nohou 
  Staroorientální zvyk, při němž domácí pán umývá cizincům nohy, byl známkou pohostinství. Katolická církev převzala tento zvyk v bohoslužebných slavnostech Zeleného čtvrtku. ...

 

Biblické liturgické texty s komentáři

 

Bohoslužby na Zelený čtvrtek - komentáře

 

 

Recepty

 

 

Zelený čtvrtek- lokální navigace po této stránce: Význam a obsah / Encyklopedické informace / Bohoslužby, obřady / Biblické texty, komentáře a kázání /  Recepty /