Hora Kalvárie Bylo devět hodin. Ulice byly plné lidí. V Jeruzalémě byl svátek a bylo jasné ráno.

 

Toho dne byli ukřižováni tři vězni, Ježíš a dva zločinci. Římští vojáci je vedli v ponurém průvodu z místodržitelova paláce k městské bráně. Tam potkali Afričana Simona, který měl namířeno k Jeruzalému. Vojáci ho zastavili a poručili mu, aby šel za nimi a nesl těžký kříž místo Ježíše.

Tak přišli na nízký kopec nedaleko města, zvaný Kalvárie. Tam Ježíše ukřižovali, a napravo a nalevo od něho dva zločince.

"Otče, odpust' jim," pravil Ježíš v bolestech. "Nevědí, co dělají."

Za vojáky se přihrnula na pahorek smečka zvědavců. Stáli a civěli na Ježíše visícího bezmocně na velkém dřevěném kříži.

Někteří se mu vysmívali: "Jiným pomáhal, ať teď zachrání sám sebe. Ať sestoupí z kříže, a uvěříme v něho."

Jeden ze zločinců, který byl ukřižovaný spolu s Ježíšem, obrátil k němu hlavu a mluvil stejně:
"Jestliže jsi Boží vyvolený, proč nezachráníš sebe i nás?"

Ale druhý ukřižovaný do toho vpadl a řekl svému druhovi: "Ani ty se nebojíš Boha? My trpíme spravedlivě, dostali jsme, co si zasloužíme. Ale tento člověk neudělal nic zlého." Ježíšovi řekl: "Pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."

"Vpravdě ti říkám," pravil Ježíš, "ještě dnes budeš se mnou v ráji."

Uplynuly dlouhé hodiny a kolem poledne se den změnil. Nebe se zatáhlo velkými mračny, slunce se schovalo. Čím dál tím víc se stmívalo. V husté tmě Ježíš hlasitě zvolal: "Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?"

A znovu vyrazil mocný výkřik: "Je dokonáno!" a "Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha."

S těmi slovy skonal.

V chrámě se velká záclona před velesvatyní roztrhla vpůli odshora až dolů. Nastala tma, celá země se otřásala, skály se rozpukly a hroby se otevřely.

Na Kalvárii měl od časného rána službu - římský setník. Byl při tom, když Ježíš umíral, a nyní byl svědkem zemětřesení a zatmění slunce. Zadíval se na postavu, visící na kříži.

"Opravdu," řekl si, "opravdu, toto byl Boží Syn."

(Podle evangelia sv. Matouše, kap. 27, sv. Marka, kap. 15, sv. Lukáše, kap. 23, sv. Jana, kap. 19).

***

Se svolením převzato z knih: Komixová Bible a Příběhy o Pánu Ježíši, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.