Velikonoce
informace, tradice, současnost
 

Velikonoce - slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista


Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.  Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.  (Joachim Meisner) Přehledně o svátku Velikonoc pro všechny věkové kategorie. Projekt webů vira.cz, pastorace.cz a iencyklopedie.cz.

Velikonoce jsou původem svátkem jara. Židé ale dali kananejskému pohanskému svátku zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. (Anselm Grün)
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)Průvodce velikonočním triduem od P. Angela Scarana

K velkému tajemství velikonočního třídení vede mnoho cest. Bohatství ukryté v liturgických znameních a textech Bible je obrovské, proto můžeme stále znovu „hledat, bušit a hloubit“ a vždycky objevíme něco nového.

Proč název ´Velikonoce´? Proč ne třeba Jaronoce, nebo Vajíčkonoce?

Svátek Velikonoc je úzce spojený s myšlenkou svobody

Když se řekne Velikonoce, potom se většině lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ skrývají slova veliký a noc? Co to má společného se svátky jara? S volným pondělím? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce? Proč zrovna Velikonoce?

 

Velikonoční obřady pro děti

Velikonoční misálek pro děti

Tiskem vyšel osvědčený velikonoční misálek pro děti. Velikonoční misálky se skládají z šesti sešitků, ve kterých najdete velké množství obrázků a komentářů, aby děti mohly sledovat velikonoční obřady s užitkem a s radostí, že ví, co se děje. Projekt nevznikl od "zelehého stolu", ale autorem je katechetka "z terénu“ Dr. Marie Nedbalová a kolektiv (misálky byly několik let testovány na živých dětech :-).

Proč se slaví Velikonoce

Židovská velikonoční hostina /  Foto: IMa

Historie a význam Velikonoc
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození židovského národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.

 

Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství

Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. (Jan Pavel II.)

Velikonoce - svátek jara

 Foto: IMa

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt, strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu... Skrze vzkříšení objevujeme nový život.

 

Velikonoční poselství pro každého...

 Foto: IMa

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami vytvořili...
(Jan Pavel II.)

Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)

Velikonoční vigilie / Foto: IMa

Bílá sobota je druhým dnem tak zvaného velikonočního - tridua (třídení). Je to den, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den ticha. Křesťané prodlévají u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

 

Co si myslí o Velikonocích křesťané?

Velikonoce znamenají: "Největší krádež historie, krádež člověka je zničena"
Zeptali jsme se různých křesťanů na 4 krátké otázky:
1. Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem?
2. Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích?
3. Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)?
4. Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů?

Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus

Foto: IMa

Velikonoční Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. Na Velký pátek se připomíná smrt Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem není eucharistie, ale kříž.

 

Proč je Zelený čtvrtek zelený

 Foto: IMa

Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

Proč před kostely o velikonoční noci hoří ohně?

Velikonoční oheň / Foto: IMa

O velikonoční noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady.

 

Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly

 Foto: IMa

Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži. Cítil jsem, že nadchází jeho čas. Pán ho k sobě volá…

Neměnil svět zabíjením

 Foto: IMa

Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám
nechal přibít na kříž…
Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak! Na Golgotě byl sice vztyčen kříž, na kterém visí mrtvý muž, ale tento muž byl „Synem Božím“.
(Benedikt XVI.)

 

Toto znamená věřit ve vzkříšení

Až uvidíš bouřku,
která tříští les,
zemětřesení,
které mává zemí,
řekni si:
„Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí
do své nehybnosti."
(Carlo Carretto)

Velikonoce v otázkách a odpovědích

Proč mají někteří lidé raději Vánoce?
Mohou Velikonoce oslovovat i dnešního člověka?
Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku?
Proč jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem?

 

Kříž a hrob nemají poslední slovo...

"Bože, proč…?!" Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že přes veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží… (P. Jan Pacner, kaplan Vojenské akademie Vyškov)

Ať jsme jakkoliv svázáni...

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme říci: „Vítězství je jisté !“

 

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...

 Foto: IMa

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v tom, že Bůh oživí naši mrtvolu, pokorně bych ho požádal: „Prosím tě, Pane, nech mě v zemi. A jestli si chceš posloužit tím, co z mého těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To úplně stačí.“ ...
(Podle Carlo Carretta)

Velikonoce - o nás bez nás?

foto -ima-

Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile, nebo setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. ... (Aleš Opatrný)

 

Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ?

Koloseum

Tato stavba byla slavnostně otevřena za císaře Tita v roce 80 stodenními hrami. Při nich bylo zabito 5000 šelem a 1000 gladiátorů. Během třech staletí zde pak zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V Koloseu přišel o život také poustevník Telemachos - poslední oběť pohanských her za vlády císaře Honoria. Skočil do arény mezi gladiátory a se vztaženýma rukama zvolal směrem k císaři: "Ustaň v tom vraždění!" ...

Velikonoční Aleluja

Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou rozmanité zpěvy Aleluja...

 

Datum Velikonoc

 Foto: IMa

Neděle po prvním
jarním úplňku

Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Datum kolísá od 22.3. do 25.4. Koncil nicejský (325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarnim bodem. Tak se Velikonoce oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc.

Pohanský původ Velikonoc?

Foto: IMa

Aneb Křesťanské slavení Velikonoc v prvních staletích
David Vopřada - z webu apologia
Velikonoce jsou oslavou smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Protože křesťané tento svátek slaví krátce po jarní rovnodennosti, uvádí se poměrně často, že původ velikonoc je pohanský.

 

Noc kříže - Tomáš Halík

foto: IMa

Naše víra není souborem optimistických iluzí, je to cesta, na níž jsme čas od času všichni vystaveni peklu pochybností a poušti Božího mlčení. Naše víra, pokud je živá, obemyká všechny polohy života a záchvěvy lidského srdce, nic lidského jí není cizí – ani to, co vy prožíváte. Ano, je to pravda – je to pravda odpoledne Velkého pátku.

Velikonoční mazanec - recepty krok za krokem

Mazanec byl odedávna vítanou velikonoční pochoutkou zvláště pro naše předky, kteří se před Velikonocemi postili nejen od masa, ale mnohdy i od mléka a vajec - které právě mazanec obsahují. Mazanec je bochánek vyrobený ze sladkého kynutého těsta, které je obdobné těstu na vánočku. Nabízíme vám několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

 
 
Mohlo by vás zajímat: článek Datum Velikonoc pro následujících několik let, Velikonoční omalovánky pro děti, nebo obecně o čem je Podstata Velikonoc.
 

© Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském 2007 - 2009 | O tomto webu

Ikonka na váš web:
Velikonoce